Rēzeknes plānojums 1778. gada projektā

Rēzeknes 1778. gada plāna kopiju fragmenti: 1. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Книга чертежей и рисунков (Планы городов). Санктпетербург: В Типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии. 1839, 274; 2. LNB RX3-9-1, 292. lp.; 1. CVVA 1293. f., 166. Vitebskas gub. apr., 36. l., 3. lp.

1778. gadā Katrīna II pašrocīgi apstiprina Rēzeknes pilsētas plānu, kurš paredz viduslaiku miestā ieviest Krievijas apgaismības idejām atbilstošu regulāru pilsētas plānojumu. Šodien mūsu rīcībā ir trīs šī plāna kopijas, kuras ir radītas dažādos laikos un savā starpā ievērojami atšķiras. Pirmajā nodaļā apskatīsim kontekstu, kurā radies pilsētas plāns un apskatāmās plāna kopijas. Otrā nodaļa būs veltīta apskatāmo dokumentu aprakstīšanai. Trešajā nodaļā mēģināsim tos salīdzināt savā starpā un centīsimies noskaidrot, cik lielā mērā Katrīnas II plāns ticis realizēts un kādi varēja būt iemesli problēmām ar tā realizēšanu. Noslēgumā apkoposim secinājumus un novērtēsim plāna ietekmi uz pašreizējo pilsētas ielu tīkla plānojumu.

Konteksts

1772. gadā pēc Pirmās Polijas dalīšanas Latgales teritorija nonāca Krievijas impērijas sastāvā. 1773. gadā Rēzekne kļūst par apriņķa pilsētu Pleskavas guberņā, bet 1777. gadā – Polockas vietniecībā. Rēzeknē sāk ieviest Krievijas administratīvās iestādes – zemstes, tiesu, maģistrātu, pasta iestādes, u.c. Sākas zemes mērīšana, tiek izdoti noteikumi par degvīna dedzināšanu, krogiem, tirdzniecību un sāls pārdošanu.

1784. gada ģenerālmērīšanas aprakstā3Brežgo, B. Latgolas inventari un generalmēreišonas zem’u aproksti, 1695.-1784. Daugavpils: V. Lōča izdevnīceiba. 1943, 148, 149, 270, 271. lpp. lasām, ka pilsēta atrodas Rēzeknes upes kreisajā krastā starp beznosaukuma un Kristobu strautiem. Pilsētas platība 39 desetīnas un 160 asis41 desetīna = 1,09ha, 1 kvadrātass = 4,55 m2, tātad, 42,58 ha. Pie upes dzirnavas ar diviem dzirnakmeņu pāriem, kuras darbojas cauru gadu. Pilskalnu no abām pusēm apskalo upe, tajā atrodas divstāvu mūra nams ar valsts kanceleju5Šeit, iespējams, kļūda, divstāvu kroņa kanceleja šajā laikā drīzāk atradusies pilsētas daļā blakus baznīcai. un koka labības noliktava. Ārpus pilskalna Vissvētākās Dievmātes plīvura uniātu baznīca6Ģenerālmērīšanas aprakstos visas katoļu baznīcas apzīmētas kā uniātu baznīcas, turklāt, nosaukums neatbilst patiesībai, jo katoļu baznīcā nepastāv Dievmātes plīvura kults. ar svēto apustuļu Pētera un Pāvila koka kapliču(?)7Предел. Rēzeknē ir divpadsmit koka tirgotavas, kurās vietējie tirgotāji pārdod vilnas un zīda preces. Notiek divi nedēļu gari gadatirgi: viens apustuļu Pētera un Pāvila dienā, otrs – 1. oktobrī, Dievmātes plīvura svētkos. Uz gadatirgiem sabrauc tirgotāji ar dažādām precēm no Polockas, Ludzas, Sebežas, Ņeveļas un Rīgas. Nedēļas tirgus notiek svētdienā, uz to sabrauc apkārtnes zemnieki ar labību un citiem lauku produktiem.

Rēzeknē dzīvo 1641 iedzīvotājs, 828 vīrieši, 813 sievietes. Kristiešiem 42 koka dzīvojamās un viena divstāvu mūra māja, ebrejiem – 62 koka mājas. 20 kristiešu sētas ar 44 vīriešiem un 53 sievietēm, 85 ebreju sētas ar 547 vīriešiem un 630 sievietēm, vecticībnieku 8Выходцевъ христианъ 241 vīrietis, 125 sievietes, muižnieku mājas kalpi9Городничего 6 vīrieši, 5 sievietes. Iedzīvotāji pārsvarā sīkpilsoņi, kuri lielākoties pārtiek no ormaņu darba, daži arī no zemkopības. Sievietes nodarbojas ar rokdarbiem. Rēzeknē ir 1 ebreju skola.

1778. gada 21. februārī (pēc vecā stila) tiek apstiprināti 22 Polockas un Mogiļevas vietniecību pilsētu plāni, tostarp arī plāni Rēzeknei, Ludzai un Daugavpilij. Rīkojumā Nr. 14 70710Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. 20. Санктпетербург: В Типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии. 1830, 596 teikts, ka plāni nosūtīti uz vietniecībām. Kārļa Apiņa (1905-1982) Latvijas pilsētu vēsturē (1931) bez atsauces atrodams, iespējams, Boļeslava Brežgo (1887-1957) rakstīts šī plāna apraksts:

[..] pilsēta no trim pusēm bij jāaptaisa ar sienu, kurā uz Daugav­pils, Polockas un Ludzas ceļa jāietaisa vārti. Pilsētā bij pa­redzēti divi laukumi: galvenais (kur pašlaik tirgus un cietums), ap ko vajadzēja koncentrēties dažādām valsts iestādēm, un ma­zais laukums (Daugavpils ceļa malā, pie tilta) — sāls pārdo­tavai, maizes un sīku preču veikaliem. Siena un malkas pār­došanai pēc plāna bij jānodala sevišķs laukums pilsētas nomalē, pa ceļam uz Polocku. Žīdu bodīšu, kagala un skolas ierīko­šanai atdalīja sevišķu „žīdu laukumu” Ludzas ceļa malā. Kat­rai iedzīvotāju kārtai iedalīja sevišķus kvartālus: muižniekiem — Ludzas-Daugavpils ceļa malā, žīdiem — astoņus kvartālus pilsētas ziemeļrītu nomalē, pie viņiem paredzētā laukuma; pā­rējie kvartāli — pilsoņiem un citiem iedzīvotājiem. Uz šī plāna bij apzīmēta katoļu baznīca apm. tanī pašā vietā, kur pašlaik Rēzeknes komisāra māja, lopkautuve un pilsdrupas, kur ierīkoja labības, siena un kara piederumu noliktavas.

Apinis, K. Latvijas pilsētu vēsture. Rīga: A. Gulbis. 1931, 234

Uz šodienu mūsu rīcībā ir trīs atšķirīgi 1778. gada Rēzeknes plāna varianti, kuri savā starpā ievērojami atšķiras. Neviens no plāniem nav oriģināls. Tie kopēti atšķirīgos laikos, bet datējums nosakāms tikai vienam no tiem, tādēļ aprakstīsim tos brīvi izvēlētā secībā.

Plānu raksturojumi un apraksti

1778. gada plāna kopija no Krievijas Valsts Vēstures arhīva

Fragments no Krievijas Valsts Vēstures arhīvā atrodošās 1778. gadā apstiprinātā Rēzeknes plāna (CVVA 1293. f., 166. Vitebskas gub. apr., 36. l., 1. lp.)

Plāns glabājas Krievijas Valsts Vēstures arhīvā (CVVA 1293. f., 166. Vitebskas gub. apr., 36. l., 1. lp.) bez precīza datējuma. 1293. fondā glabājas 1865. gadā dibinātās Iekšlietu ministrijas Tehniskās celtniecības komitejas lietas. Līdz komitejas dibināšanai lietas par celtniecību glabājās Galvenajā Satiksmes ceļu un Publisko ēku pārvaldē. 166. apraksts sadalīts pa guberņām un satur pilsētu plānus, ēku un citu celtņu rasējumus pa pilsētām. Rēzeknes plāni atrodami 36., 37. un 38. lietās, katrs no tiem sastāv no vienas lapas, pirmais plāns nav datēts, bet pārējie datēti ar 1836. un 1878. gadiem.

Plāna raksturojums

CVVA 1293. fonda 166. aprapsts, lp. 37-05, autora iezīmējums

Plāns zīmēts, spriežot pēc visa, ar akvareļiem uz vertikālas 47×63 cm lielas vatmaņa loksnes un teksti izpildīti ar melnu tinti. Mērogs 1:8400. Plānā izmantotas pamatā olīvu, zemes zaļa, prūšu zila, bēša, karmīnsarkana un okera dzeltena krāsas. Labajā pusē, aptuveni septīto daļu no platuma, loksne ir tumšāka, kas var liecināt par ilgstošu šīs daļas pakļaušanu saules gaismas ekspozīcijai. Loksnes augšdaļā redzama izteikta vertikālā locījuma vieta, mazāk pamanāmas ir locījuma vieta apakšējā daļā un horizontālā locījuma vieta.

1778. gadā apstiprinātais Rēzeknes plāns (CVVA 1293. f., 166. Vitebskas gub. apr., 36. l., 1. lp.)

Plāna daļu ietver melns rāmis, augšējā labajā stūrī arhīva darbinieka ar zīmuli ievilkts cipars 1, apzīmējot 1. loksni. Blakus ciparam 1 redzam ar sarkanu tinti uzvilktus ciparus 9. (tieši virs cipara 1) un 8. (pa labi no cipara), ar tādu pašu sarkano tinti redzam atzīmi zem mērogu tabulas “Сподлиннаго плана купѣро II а б режицкой уездной землемеръ алексей ямдле?ъ”.

Plāna augšējā daļā virsraksts “Геометрической Планъ Белорусской Витебской Губернïи Города Режицы [pēdējie vārdi saspiesti] | соизъясненïемъ наономъ публичныхъ строениевъ какъ каменныхъ такъ | йдеревянныхъ попрожекту йвстаромъ виде находящийся. [pēc punkta ievilkta vinjete]

Plāns izzīmēts krāsās, izvietots kreisajā pusē, vertikāli pa vidu un aizņem nedaudz vairāk par loksnes sesto daļu. Plāna labajā pusē paraksts “Губернской Зе~лямѣ Колледской Лель Степанъ буласоъ[vinjete]”, zem tā izvietota mēroga tabula ar virsrakstu “Масштабъ Кплану ваглинскомъ дюимѣ 100 саженъ”. Tabulas apakšā apzīmējumi 100, 200, 300, 400 un 500 krievu asis, bet pēdējam vārdam pietrūcis vietas, tādēļ mērnieks uzrakstījis “Саже” un virs tā “н” ar vinjeti. Zem tabulas jau minētais kopētāja paraksts.

Apakšējā ceturtdaļā izvietota leģendas tabula ar virsrakstu “Опйсанïе плана города режйцы”. Tabula sadalīta trīs lielajās ailēs, kuras, savukārt, katra sadalītas divās ailēs. Mazajās ailēs pirmajā ir numurs, otrajā – apraksts. Pirmie divi ir latīņu alfabēta burti un tiem seko skaitļi no 1 līdz 22.

A – Замокъ стариннои вѣтхой съ развали | вшеюся каменною стеною номестами су | ществующею,

В – Каналъ ограничающïй городъ внутрй ~ | Коего строенïe.

1 – Костелъ римско католическои деревянной вои | мя сердца исусова спринадлежащимъ строѣние[“м” nepietika vietas, ierakstīts virs e] | тутже онаго иплебанiя

2 – Главная площадь накоторой полагаются ~ | устроить присудственныя места

3 – Каменной казенной домъ наглавной площади | вкоемъ прежде помещались присудствѣнные мѣста | аныне завѣтхостïю онаго кладовая Казначейство | иполицïя априсудствѣнныя места помещены въ обы | вательскихъ домахъ о[izlaists “Т” ierakstīts virsū starp “о” un “н”]наима ипогодно оные перемѣняются

4 – Провиантской исоленой могозѣинъ воднои связи _ | ветхои, апонѣобходимости хранится провиантъ | штатной команды,

[nākamā aile]

5 – Почтовои деревяннои домъ вкоемъ почтовая [vinjete] | экспедиция исодержутся почтовыя лошади [vinjete]

6 – Дом деревяннои вѣтхой для при_ | сяжныхъ,

7 – Дом вкоемъ хранятся пожарныя и инструме [izlaistais “н” virs vārda] ты

8 – Домъ деревяннои городской наглавнои пло | щади для городовои думы имогистрата

9 – Вторая площадь накоторои полагаются | мелочныя лавкй,

10 – Лавки деревянныя торговые кдуме городо- | вои принадлежащïе

11 – Богоделня деревянная

12 – Евреиская школа икагалъ деревянныя

13 – Питѣиныя домы погодно перемѣняющияся

[nākamā aile]

14 – Торговая еврѣиская Баня дѣревянная

15 – воденая мушная мелнйца нарекѣ рѣжице | одву поставахъ прускаго манера содѣржи [“т” izlaists, ierakstīts virs rindiņas] ся | содѣржателемъ старо | ства рѣжицкаго старо | стою иковалеромъ корфомъ,

16 – Мостовъ деревянныхъ чрезъ ручбя два,

17 – Кварталы значущие наплане где строенïе го | родскихъ иУѣздныхъ обывателѣи,

18 – Незастроенные места попрожекту Кварталы

19 – Скотобойня

20 – встаромъ вйде строенïе

21 – Кладбище христïанское ичесовня деревянная ри [izlaistais “м” burts virs rindiņas] ско | котолическая воимя оброза иисусава Антыколскаго,

22 – Кладбище Евреиское вне градскаго окопа.

Plāna apraksts

Plāns ir precīzi ziemeļorientēts, no ziemeļiem to ierobežo Rēzeknes upe un pilskalns upes labajā krastā, austrumos plāns sniedzas nedaudz tālāk par Ludzas pasta ceļa līkumu, dienvidos – ebreju kapiem, bet rietumos – tiltu pār upi nedaudz tālāk par pašreizējo Atbrīvošanas aleju. Pilsētas teritoriju norobežo grāvis vai valnis (pārzīmētājs dažādās vietā norāda atšķirīgu robežu), kurš rietumos stiepjas aptuveni līdz pašreizējai Dārzu ielai, dienvidos nedaudz tālāk par Kuldīgas ielu, austrumos – Smilšu ielu, bet ziemeļos pilsētu norobežo upe. Pilsētu pa vidu sadala iela, kura aptuveni atbilst pašreizējai Latgales ielai, no tās ārpus robežas uz rietumiem atiet Daugavpils ceļš, kurš aptuveni atbilst Brīvības ielai. Austrumos Ludzas ielas līkums atšķiras no plānā redzamā Ludzas pasta ceļa maršruta. Aptuveni Bukmuižas ielas rajonā pilsētā ienāk ceļš no Janopoles muižas, bet ceļš uz Loboržu muižu atiet no Daugavpils ceļa, šķērso upi nedaudz uz rietumiem no Atbrīvošanas alejas tilta un turpinās aptuveni pa Atbrīvošanas aleju.

Pilsētas centrā ir tirgus laukums, kuram no visām pusēm izvietojušās valsts iestādes un sabiedriskie centri. Uz ziemeļiem no centrālās ielas izvietojušies dzīvojamie kvartāli, no kuriem vairāki austrumu daļā esošie nav apbūvēti. Dzīvojamā apbūve, pamīšus ar sabiedriskajām celtnēm, vērojama arī centrālās ielas ziemeļu pusē. Uz rietumiem no pilsētas robežas redzami vairāki nelieli vecās apbūves kvartāli.

No iekšpilsētas uz upes labo krastu var tikt pa dambi pretī pilskalnam. Augšpus tecējumam no dambja upe ievērojami platāka un upe tek apkārt pilskalnam, šādā veidā pilskalnu no visām pusēm ietver ūdens. Pie dambja atrodas pilsētas stārastam Korfam piederošās dzirnavas, bet starp upi un Beznosaukuma strautu atrodas pirts.

Uz austrumiem no pilsētas, pie upes ārpus robežas atrodas lopkautuve. Interesanti, ka tā izvietota augšpus tecējumam. Iekšpilsētas teritorijā, paugurā pie upes atrodas viens vecais kvartāls un tuvāk robežai uz otra paugura – kapi ar kapliču veltītu Antakalna Jēzus svētbildei.

Plānā norādīts, ka baznīca veltīta Jēzus sirdij un atrodas aptuveni turpat, kur patreizējā Jēzus sirds katedrāle. Vēl ir noskaidrojams, kāds patiesībā bijis baznīcas nosaukums, jo atšķirīgos avotos tā dēvēta citādāk.

Plāna datējums

Kā mēs zinām no minētā rīkojuma nr. 14 707, plāna oriģināls glabājās Polockas vietniecībā. Acīmredzot, šeit tā kopiju arī uztaisīja Rēzeknes apriņķa mērnieks. Turklāt, jāpiezīmē, ka, spriežot pēc leģendas, plāns nav vis kopija, bet gan tekošās situācijas raksturojums. Nav zināms, kad tas ir noticis, jo kopija nav datēta. Būtu racionāli pieņemt, ka plāns nozīmēts drīzumā pēc tā nonākšanas Polockā, taču ir atsevišķas pazīmes, kuras liek domāt, ka plāns ir tapis vēlāk.

Pirmkārt, jau virsrakstā “[..] публичныхъ строениевъ какъ каменныхъ такъ йдеревянныхъ попрожекту йвстаромъ виде находящийся [autora izcēlums]“, teikts, ka plānā ir gan pastāvošā, gan projektētā apbūve. Pastāvošo apbūvi mēs redzam pārējos divos plānos, taču apskatāmajā plānā mēs redzam projekta attīstības gaitu.

Īpašu uzmanību prasa “3 – Каменной казенной домъ наглавной площади вкоемъ прежде помещались присудствѣнные мѣста аныне завѣтхостïю онаго кладовая Казначейство иполицïя априсудствѣнныя места помещены въ обывательскихъ домахъ онаима ипогодно оные перемѣняются“. No šī mēs saprotam, ka mūra valsts iestāžu ēka jau veca, iespējams, atrodas avārijas stāvoklī, tādēļ valsts iestādēm tiek īrētas telpas dzīvojamās mājās. Ar 3 apzīmēta ēka, kura bija celta 1780. gadā un kurā tika izvietotas valsts iestādes. No šī varam secināt, ka vai nu šajā vietā bijusi cita valsts iestāžu mūra ēka, kuru nojauca, lai uzceltu namu, kurš ir saglabājies līdz mūsdienām, vai arī plāna kopija izdarīta krietni vēlāk – jau XIX gadsimtā, taču pirms 1836. gada, kad pilsēta tiks paplašināta rietumu un ziemeļu virzienā.

Ar ciparu 5 apzīmēta ēka, kurā atradusies pasta ekspedīcija un pasta stacija. Šī ēka atrodas gandrīz 200 metrus no ēkas, kurā historiogrāfijā ir pieņemts ievietot zirgu pasta staciju. Svarīgs šeit ir “ekspedīcijas” jēdziens. Mēs zinām, ka pasta ekspedīcija parādās Rēzeknē laika posmā starp 1778. un 1788. gadu, bet 1791. gadā Rēzeknē pasta ekspedīcija vairs nepastāv11Без-Корнилович, М. Исторические сведения о примечательнейших местах в Белорусси с присовокуплением и других сведений к ней же. Cанктпетербург: В типографии ІІ Отд. Собст. Е. И. В. Канцелярии. 1855, 270, 271. No tā var pieņemt, ka plāna kopija tapusi laika posmā starp 1778. (bet tuvāk 1788. gadam) un 1791. gadu.

1778. gada plāna kopijas fotokopija no LNB

1778. gada plāna kopijas fotokopija no LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājuma, RX3-9-1, 292. lp.

Plāna oriģināla atrašanās vieta nav zināma, taču viena no fotokopijām glabājas Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu krājumā Boļeslava Brežgo fondā ar numuru RX3-9-1, 292. lp. B. Brežgo šo plānu ir vairākkārt publicējis savos rakstos, taču atsauci uz to nekur nesniedz, tādēļ pagaidām nav izdevies noskaidrot, kur B. Brežgo ieguvis fotokopiju. Visos redzētajos padomju laika izdevumos, kuros parādās šī fotogrāfija, atsauce ir uz B. Brežgo.

10 x 15cm fotokartiņa ielīmēta B. Brežgo neiznākušas, šķiet, 1950. gados krievu valodā rakstītas grāmatas par Latgales vēsturi manuskriptā (RX3-9), nodaļā par Latgales teritorijas nonākšanu Krievijas impērijas sastāvā un apriņķu izveidošanu.

Plāna raksturojums

Fotogrāfijā redzam, šķiet, speciāli publikācijai vai publiskai prezentēšanai sagatavotu plānu ar ažūrām detaļām un bagātīgu vinjetējumu. Plānu ietver melns rāmis ar vinjetēm stūros. Plāna daļa, šķiet, izpildīta ar akvareļiem un oriģinālā ir krāsaina, teksts, rāmis un atsevišķas dekoratīvās daļas, kā tīstokļi, šķiet, izpildīti ar tinti. Plāna augšējā labajā stūrī atrodas Rēzeknes ģerbonis. Apakšējā kreisajā stūrī gandrīz ceturto daļu no visas loksnes aizņem plāna apraksts, kuram par fonu izmantots dekoratīvs pergamenta tīstokļu motīvs, kurš ir zīmēts pirms teksta uzrakstīšanas, ko var redzēt pēc tā, ka tekstu ir bijis tajā jāiekomponē. Apakšējā kreisajā stūrī izvietota mērogu skala. Tā kā nav zināms oriģināla izmērs, mērogu nav iespējams noteikt.

Uz ziemeļiem no pilsētas, nedaudz pa labi un uz augšu no pilskalna, iezīmēts kompass, pēc kura redzam, ka plāna orientācija ir aptuveni 315°, t.i., plāns ir ziemeļrietumu orientēts.

Pilsētas plāns aizņem aptuveni sesto daļu no loksnes apjoma, tas izvietots loksnes vidū ar novirzi uz labo pusi un augšu, ārpus iezīmētajām pilsētas robežām ir iezīmētas pļavas un ganības, no dienvidiem iezīmēts Polockas ceļš, gar kura malām stiepjas iegleznota aleja vai ieleja, acīmredzot, šādā veidā, izceļot ceļa nozīmību.

Leģendas teksts sekojošs:

изясненïе города

резицы

нынѣшняго положѣния,

ичто вновъ прожектиро

вано ипостроено, ЗначиТЪ

подлиттерами.

нынѣшняго положенïя.

А. католической кастïолъ. Б. домъ горо

дничаго. В. древней сразвалившеюся каме [“н” neielīdis, ievilkts virs vārda]

ною стеною замокъ. Г. правиантской ма

газинъ, в коемъ ныне соль содержится.

вновъ построено.

А [stipri vinjetēts]. Каменной домъ вкоемъ помѣщаются

присудственныя мѣста, на?? ??, уѣздной

нижней земской суды, дворянская опека,

городническая канцелярия, уездное казначейство,

землямерская, пардегардïя для колодниковъ, b. ма

гистратъ спринадлежащими судебными местами,

С. присяжной домъ.

вновъ прожектированные.

1е. главная площадь накоторой присудственныя

мѣста помѣщаются, 2е. домы, для городничаго,

казначея, земнаго исправника съ заседателями,

аптеки, и для правiантскаго и соленаго магазина,

и цехауза, 3е. лазаретъ, 4е. площадь, на которой

хлебныя ряды, мелочныя лавки, 5е. площадь для

жидовъ славками, также кагала и школы, имя=

сныхъ лавокъ, 6е. площадь для продажи дровъ и сена,

7е. для дворян кварталы, 8е. для разныхъ обы=

вателей кварталы. 9е. для жидов кварталы.

10е. скотобойня. 11е. ворота.

Plāna apraksts

Fragments no 1778. gada plāna fotokopijas (RX3-9-1, 292. lp.)

Kā jau teikts, pilsētas plāns aizņem relatīvi nelielu daļu no loksnes. Tam ir sniegta nekorekta ziemeļorientācija, plānā bez projekta attēlotas gan reljefa īpatnības, gan pastāvošā apbūve, gan pastāvošie satiksmes ceļi. Apkārt pilsētai iezīmēta robeža, kura, atšķirībā no pārējiem diviem plāniem, nav paskaidrota, kādā veidā plānota dabā, t.i., vai tam jābūt valnim, sienai jeb grāvim. Par to, ka pilsētu plānots apjozt ar mūri, var spriest tikai pēc tā, ka vietas, kurās trīs ceļi ienāk pilsētā šķērsojot robežu, plāna leģendā atzīmētas kā vārti. Tātad, pilsētu no trim pusēm apjož mūris, un, izmantojot plāna orientāciju – no ziemeļrietumiem pilsētu aizsargā upe. Ceturtā izeja no pilsētas ir pa dambi, pa kuru var nonākt uz no visām pusēm ar ūdeni apņemto pilskalnu. Uz ziemeļaustrumiem aiz pilsētas mūriem pie upes, kreisajā krastā, izvietota lopkautuve.

Patreizējās situācijas plānā parādīts, ka blakus pilskalnam, no pilsētas pretējā pusē, atrodas provianta noliktava, kurā uz plāna tapšanas laiku tiekot glabāts sāls, kuru plānots pārcelt uz paredzēto centrālo laukumu. Apriņķa pilsētas galvas māja atrodas aptuveni pašreizējās Tiņanova un Latgales ielas krustojuma rajonā.

Pilsētā pienāk trīs ceļi, no ziemeļaustrumiem – ceļš no Ludzas, no dienvidaustrumiem – ceļš no vietniecības pilsētas Polockas, no dienvidrietumiem, šķērsojot upi, pienāk ceļš no Daugavpils.

No jau uzceltā minēta mūra valsts iestāžu ēka, kurā atrodas kanceleja, zemākā apriņķa zemstes tiesa, muižnieku aizbildniecība, apriņķa pilsētas galvas kanceleja, apriņķa kase, mērniecība un arestantu sardzes telpas. Tai blakus atrodas pilsētas maģistrāta un tiesas nams. Nākamā kvartāla galā uzcelts piesēdētāju nams.

Aptuveni patreizējā tirgus vietā, baznīcas tuvumā, paredzēts pilsētas galvenais laukums, kuram apkārt pēc regulāra plānojuma plānots, papildus esošajiem valsts iestāžu un maģistrāta namiem, uzcelt 6 ēkas, kurās atradīsies valsts iestādes, apriņķa pilsētas galvas, kasiera, zemes ierīkotāja un tā vietnieku mājas, aptieka un provianta un sāls noliktavas un ieroču arsenāls. Esošās situācijas plānā redzams, ka šajā laukumā jau atrodas kādas ēkas, tādēļ tās, acīmredzot, paredzētas nojaukšanai. Blakus baznīcai redzam mazāku, atzīmētu kā sakrālu, celtni – tā var būt oratorija vai zvanu tornis, spriežot pēc tā, ka praktiski tai pāri uzzīmēta viena no centrālajām ēkām, arī paredzēta nojaukšanai.

Upes krastā pie slūžām plānots uzcelts lazareti, pie Daugavpils vārtiem plānots labības un bakalejas tirgus, pie Ludzas vārtiem – ebreju laukums ar tirgu, kagalu, skolu un gaļas bodēm. Ceturtais laukums bija plānots pie Polockas vārtiem, kur bija paredzēts siena un malkas tirgus.

Gar centrālo (Latgales) ielu bija paredzēti 14 muižnieku kvartāli, aiz tiem 32 sīkpilsoņu un pie Ludzas vārtiem 9 ebreju kvartāli. Kvartāli, kuri atradās uz galvenajām artērijām – centrālās ielas un Polockas ceļa, bija paredzēti 2,5 reizes šaurāki par iekšējiem kvartāliem, bet kvartāli, kuri robežojās ar upi – izstiepti vai nošķelti atbilstoši savam izvietojumam pret upi.

Plāna datējums

Apskatāmais plāns nevar tikt uzskatīts par oriģinālā plāna precīzu kopiju un par to liek domāt vairāki iemesli. Plāna augšējā kreisajā stūrī redzams Rēzeknes ģerbonis, kurš ar rīkojumu Nr. 15 236 ir piešķirts 1781. gadā12Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. 21. Санктпетербург: В Типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии. 1830, 271, 272, no kā izriet, ka plāna kopija tapusi vismaz trīs gadus pēc oriģināla. Par to, ka tā ir vēlāka kopija, liecina arī bagātīgais vinjetējums.

Kā svarīgu aspektu varam minēt to, ka uz brīdi, kad top šī kopija, jau ir uzsākta projekta īstenošana, t.i., ir uzcelta valsts iestāžu, maģistrāta un piesēdētāju ēkas, kas varētu būt noticis ap 1780. gadu.

Citas pazīmes, pēc kurām varētu datēt attiecīgo plānu, fotokopijā nav saskatāmas, tādēļ var secināt vienīgi to, ka plāna kopija, no kuras veikta fotokopēšana, ir tapusi vēlāk par 1781. gadu.

1778. gada plāna kopija no “ПСЗ13Полное собрание законов Российской империи (1830 – 1916)

1778. gada plāna kopija, publicēta Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Книга чертежей и рисунков (Планы городов). Санктпетербург: В Типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии. 1839, 274

“Pilns Krievijas Impērijas Likumu krājums”14Полное собрание законов Российской империи (PLK) ir lielākais hronoloģiskā kārtībā sakārtotais Krievijas impērijas likumdošanas aktu krājums. Tā sastādīšana kļuva par Nikolaja I15Николай I Романов (1796-1855) kodifikācijas projekta rezultātu, aizsākās 1826. gadā un turpinājās līdz 1830. gadam. Likumu krājumā tika apkopoti spēkā esošie likumi, akti un tiesas spriedumi sākot ar 1649. un beidzot ar 1825. gadu, kopā 45 sējumi. Vēlāk darbs pie likumu krājuma tika turpināts un līdz 1916. gadam tika izdoti 133 sējumi 230 grāmatās. Pirmajam krājumam (no 1649. līdz 1825. gadam) papildus iznāca vairāki rasējumu un zīmējumu albumi vienā no kuriem bija apkopoti Katrīnas II apstiprinātie pilsētu plāni. Rēzeknes plāns ievietots šī albuma 274. lappusē16Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Книга чертежей и рисунков (Планы городов). Санктпетербург: В Типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии. 1839, 274.

Plāna raksturojums

Likumu krājuma albumā redzama, šķiet, ir precīza samazināta kopija no oriģinālā plāna. Diemžēl, nav norādīts oriģinālā plāna izmērs, tādēļ tiešā veidā nav iespējams noteikt oriģinālā plāna un kopijas attiecības un oriģinālā plāna mērogu. Lappuses izmērs 210 x 280 mm, bet pēc plānā norādītā krievu ass garuma varam izrēķināt aptuvenu mērogu 1:83 200. Mērogs 1:8400 jeb 1 angļu collā 100 krievu asis, šajā laikā izplatītākais pilsētu plāniem, tādēļ var visai droši pieņemt, ka šāds mērogs bijis arī oriģinālajam plānam. To apstiprina arī uz kopijas norādītais mērogs. Tātad, albumā sniegtā kopija pret oriģināli izpildīta attiecībā 1:10.

Plāna kopija izpildīta kā tehnisks rasējums, taču pēc apraksta redzams, ka oriģināls ir bijis izpildīts krāsās. Nevar pateikt, vai oriģinālajā plānā ir bijis iezīmēts reljefs, kurš kopijā neparādās. Kopijas centrā redzam virsrakstu “Планъ Полоцкаго намѣстничества Городу Рѣжицы.” Pilsētas nosaukums šeit īpaši izcelts. Kreisajā pusē redzama rezolūcija ar norādi uz to, ka šī ir kopija “На подлинномъ написано собственною | Ея Императорскаго Величества рукою: | Быть по сему. | Февраля 21 дня 1778 года | Въ С. Петербургѣ.” Labajā augšējā stūrī mērogu skala līdz 200 pēdām ar norādi, ka vienā angļu collā ir 100 krievu asis. Šī informācija neatbilst kopijas mērogam, tādēļ uzskatāma par tiešu kopiju no oriģināla.

Apakšējā daļā plāna leģenda:

Изъяснение

Состоящее нынѣ строенiе – Каменное прикрыто темно_карминомъ – деревянное въ пунктирныхъ линияхъ_ подъ знакомъ †

церкви. А Католическій костелъ. В Замокъ.

Вновь прожектировано.

Кварталы прикрытые свѣтло_карминомъ подъ каменные, а желтою краскою подъ деревянные казенные, публичные и обы-

вательскіе дома и прочія стренiя._ 1 Для присудственныхъ мѣстъ._ 2 Для хлебныхъ и соляныхъ лавокъ и солянаго мага-

зейна._ 3 Площадь жидовская съ лавками, кагаломь, Школою и мясными лавками._ 4 Для хлѣбныхъ Магазейновъ и Цейгхауза.

5 Для скотобойни._ 6 Мостъ чрезъ Рѣку Рѣжицу._ 7 Валъ и ровъ к ограниченiю города.

Plāna apraksts

Plāns aizņem vairāk par pusi no loksnes. Ar punktētu līniju tajā iezīmēta esošā koka apbūve un ielas, ar stingrām līnijām – projektētās ielas, kvartāli, upe un pilsdrupas. Plāna orientācija aptuveni 335°, tātad, ziemeļi-ziemeļrietumi.

Plāna kopijā detalizēti izzīmētas pilsdrupas, pilskalna priekšpils daļā paredzēts ierīkot labības noliktavas un arsenālu. Blakus pilskalnam atrodas dambis, kura rezultātā upe plūst pa tam apkārt izrakto grāvi, šādā veidā pilskalnu no visām pusēm aptver ūdens. Pilsētā pienāk trīs ceļi – no Ludzas, no Polockas un no Daugavpils. Plānotais Daugavpils ceļš šķērso upi aptuveni pašreizējā Atbrīvošanas tilta rajonā, vecais tilts vai laipa iezīmēts iespējamā Rēzeknes muižas teritorijā aptuveni vietā, kur šodien atrodas gājēju tiltiņš pie Austrumlatvijas koncertzāles “Gors”. Muižas teritorijā iezīmētas koka ēkas, kas kopā veido gandrīz veselu ciemu apbūvi. Vecais ceļš no Ludzas iet tuvāk upes krastam, nekā šodien, pa pašu kalna kori, šodien šajā vietā izvietojusies blīva dzīvojamo māju apbūve. Zīmīgi, ka Ludzas ceļš nav apzīmēts kā pasta ceļš. Līdzīgi kā pārējos plānos, ārpus pilsētas vaļņa atrodas lopkautuve.

Pēc šī brīža situācijas plāna redzams, ka pašreizējās Latgales ielas rajonā, īpaši – baznīcas tuvumā, izvietojusies visai blīva apbūve un bagātīgs ielu tīkls. Ēkas iestiepjas arī patreizējā tirgus teritorijā, kur paredzēts galvenais pilsētas laukums. Visas vecās koka ēkas, acīmredzot, veidojot jauno kvartālu apbūvi, paredzētas pakāpeniskai nojaukšanai.

Plānā paredzēts centrālais laukums, aptuveni Rēzeknes Centrāltirgus rajonā, kuram apkārt izvietosies sabiedriskās celtnes. Otrs laukums pie Daugavpils ceļa ir paredzēts labības un sāls tirgum un sāls noliktavai, trešais – pie Ludzas ceļa, tā saucamais “žīdu laukums”, kurā paredzēts tirgus, kagals, skola un gaļas bodes.

Kvartāli, kuri izvietojas uz galvenajām asīm – centrālās ielas (aptuveni: Latgales iela) un Pleskavas ceļa, ir ievērojami šaurāki par iekšējiem kvartāliem, bet kvartāli uz ziemeļiem no centrālās ielas ieņem formu atbilstoši upes līkumiem.

Ja plāna kopija būtu krāsās, no tā, iespējams, varētu iegūt ievērojami vairāk informācijas, taču, kā redzam, neskatoties uz lakonismu, apskatāmā kopija, šķiet, ir tuvākā oriģinālajam plānam no visām trim apskatītajām.

Plānu kopiju salīdzinājums

Lai atvieglotu teksta uztveršanu, turpmāk tekstā CVVA 1293. f., 166. Vitebskas gub. apr., 36. l., 1. lp. kopiju apzīmēsim ar Rēzeknes mērnieka kopiju, LNB RX3-9-1, 292. lp. – Brežgo kopiju un kopiju no Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Книга чертежей и рисунков (Планы городов). Санктпетербург: В Типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии. 1839, 274 par kopiju no PLK. Par tuvāko kopiju oriģinālajam plānam uzskatīsim kopiju no PLK.

Pēc plāna kopiju izcelsmes redzam, ka hronoloģiski jaunākā kopija ir no PLK, kura radīta starp 1830. un 1836. gadu, taču šajā kopijā atspoguļojas situācija uz 1778. gadu, tādēļ turpmākajā tekstā balstīsimies uz šo kopiju kā uz senāko/tuvāko oriģinālajam plānam. Senākā hronoloģiski varētu būt Brežgo kopija, kura tapusi pēc 1780. gada un, lai arī pieturas pie oriģinālā plāna, atspoguļo esošo situāciju, kur Katrīnas II plāns jau ir sākts ieviests dzīvē. Šķietami jaunākā, bet tajā pat laikā – precīzākā ir Rēzeknes mērnieka kopija, kurai būtu jābūt tapušai līdz 1791. gadam un kurā redzam, ka plāna ieviešana jau ir aizsākusies, taču ar daudzām korekcijām.

Topogrāfija

Plānu kopijas savā starpā ievērojami atšķiras, sākot jau ar plāna orientāciju.

1. CVVA 1293. f., 166. Vitebskas gub. apr., 36. l., 1. lp.; 2. LNB RX3-9-1, 292. lp.; 3. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Книга чертежей и рисунков (Планы городов). Санктпетербург: В Типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии. 1839, 274

Šķietami jaunākais no plāniem, kuru, turklāt, pārzīmējis Rēzeknes mērnieks, t.i., cilvēks, kurš ir redzējis situāciju dabā, ir precīzi ziemeļorientēts. Cik var spriest pēc upes līkumiem un objektiem, kuru atrašanās vieta dabā mums šodien ir zināma, šī orientācija arī šķiet precīzākā.

Upes gultnes salīdzinājums. 1. Patreizējā gultne (OpenStreetMap); 2. Rēzeknes mērnieka kopija; 3. Brežgo kopija; 4. kopija no PLK

Ievērojami atšķiras Rēzeknes upes gultne. Augšējā attēlā redzams, ka kopijā no PLK upe met relatīvi nelielus līkumus un ir krietni taisnāka, kā dabā. No tās diezgan maz atšķiras Brežgo kopija, taču Rēzeknes mērnieka kopijā redzama ievērojami atšķirīga gultne, kura tuvojas patreizējam stāvoklim dabā, atskaitot rietumu daļu un līkumu lejpus tecējumam no pilsdrupām. Ja iepriekšējās divās kopijās šī vieta stipri nelīdzinātos patreizējai situācijai, varētu domāt, ka pirms dambja nojaukšanas upe šajā vietā ir tecējusi nedaudz citādāk.

Upes gultnes salīdzinājums. 1. Patreizējā gultne; 2. Rēzeknes mērnieka kopija; 3. Brežgo kopija; 4. kopija no PLK

Iespējams, ka rietumu daļā Rēzeknes upes gultne pēdējo 200 gadu laikā ir nedaudz mainījusies, taču noteikti ne tik lielā mērā, kā redzam salīdzinājumā. Precīzākā daļa visos plānos ir plānotā pilsētas daļa un izteiktais upes līkums, kuru šodien šķērso Atbrīvošanas alejas tilts, taču tālāk uz austrumiem un rietumiem, šķiet, ir brīva plāna autoru interpretācija.

Gan Brežgo, gan Rēzeknes mērnieka kopijās ir iezīmēts reljefs, un, šķiet, tas ir bijis iezīmēts arī oriģinālā, taču mēs nevaram novērtēt, cik tas precīzi atbilst situācijai dabā Brežgo kopijā, jo tā ir melnbalta fotokopija. Rēzeknes mērnieka kopijā reljefs ir atainots relatīvi precīzi.

Ceļi un tilti

Galvenās plānotās maģistrāles. Sarkans – plāna kopija no PLK; zaļš – Brežgo kopija; zils – Rēzeknes mērnieka kopija.

Sākotnēji paredzēti trīs ceļi – uz Daugavpili, uz Ludzu un uz Polocku. Starp Brežgo kopiju un kopiju no PLK atšķirības ir nelielas, vien neliela atšķirība Ludzas ceļa leņķī. Taču Rēzeknes mērnieka kopijā, šķiet, atainota jau pastāvošā situācija, kur redzam, ka Polockas ceļš zaudējis savu nozīmi17Iespējams, ka plāna kopija tapusi jau pēc Polockas vietniecības likvidēšanas 1796. gadā, taču šādā gadījumā jāpieņem, ka plānā norādītā pasta ekspedīcija ir novecojusi informācija. Brežgo un PLK plānos ceļš uz Daugavpili šķērso Rēzeknes upi nedaudz uz austrumiem no vietas, kur šodien atrodas Atbrīvošanas alejas tilts, taču tālāk ceļš turpinās visai dīvainā virzienā, no kura nav īsti skaidrs, kur tam paredzēts turpinājums un tam vēlreiz jāšķērso upe. Rēzeknes mērnieka kopijā ceļš uz Daugavpili jau iet pa kreiso upes krastu. Ludzas ceļš vairs neturpina centrālo ielu, bet jau iet līdzīgi, kā šodien. Ceļš, kurš pārējās kopijās veido vienu no asīm un ved uz Polocku, šajā plāna kopijā apzīmēts kā Janopoles ceļš.

Rēzeknes mērnieka plānā ir divi tilti pāri Rēzeknes upei – viens, neliels, ir aptuveni patreizējā Atbrīvošanas alejas tilta vietā, kur tālāk turpinās ceļš uz Loboržu muižu. Pie pilskalna ir dambis, kurš kalpo par tiltu, pa to var nonākt uz pilskalnu, kuru no visām pusēm aptver ūdens. Šis dambis parādās visos trīs plānos. Viens tiltiņš Rēzeknes mērnieka kopijā šķērso Beznosaukuma strautu pie iebraukšanas pilsētā no Daugavpils puses, šķiet, ka šis tiltiņš redzams arī Brežgo kopijā, taču foto kvalitātes dēļ to nevar pateikt droši. PLK un Brežgo kopijās parādās pastāvošs tiltiņš aptuveni gājēju tiltiņa pie koncertzāles “Gors” vietā, taču, ņemot vērā novirzes plānos, šī tilta vieta var sakrist ar tiltu uz Loboržiem Rēzeknes mērnieka kopijā.

PLK un Brežgo kopijās parādās 2 pastāvošās laipas – pāri Kovšupītei aptuveni pašreizējās Dārzu ielas rajonā un otrs varētu būt pāri strautam, kurš šobrīd ir aizrakts, taču vēl pirms nedaudziem gadiem šķērsoja neapbūvēto laukumu Atbrīvošanas alejas un Latgales ielas krustojumā.

Pilskalns

Pilskalns katrā no kopijām atšķiras. Kopijā no PLK pilskalna priekšpils daļā paredzēts izvietot stratēģiskās rezerves, t.i., labības noliktavas un arsenālu. Tas vairs neparādās Brežgo plānā, bet pilskalna ziemeļrietumu pakājē, aiz pils grāvja, atrodoties sāls noliktava. Rēzeknes mērnieka plānā labības noliktavas un arsenālu jau paredzēts izvietot pilsētā.

Pilsētas robeža

Regulāro taisnstūra pilsētas robežu no rietumu dienvidu un austrumu pusēm paredzēts dabā iezīmēt ar fizisku barjeru, bet ziemeļos par dabīgu šķērsli kalpo upe. Visās trīs kopijās ārpus pilsētas robežām iznesta lopkautuve, kura novietota visai savdabīgā vietā – pie upes augšpus pa straumi, kas nozīmē, ka viss, kas no kautuves nonāks upē, tecēs caur pilsētu. Rēzeknes mērnieka plānā aiz pilsētas robežām iezīmēti arī ebreju kapi uz dienvidiem no pilsētas, taču ievērojami tuvāk, nekā tie atrodas dabā. No rietumiem pilsētas robežai piekļaujas “vecā apbūve”.

Kopijā no PLK, kura, šķiet, precīzi kopē oriģinālo plānu, par pilsētas robežu kalpo grāvis un valnis. Brežgo plānā nav norādīts, kas veido robežu, taču spriežot pēc tā, ka uz ceļiem ir vārti, var domāt, ka plānots mūris vai tikai valnis bez grāvja, jo bez vārtiem būtu jābūt norādītiem arī tiltiem. Rēzeknes mērnieka plānā robežu iezīmē kanāls, taču tas, spriežot pēc pašreizējā pilsētas reljefa, šķiet, tā arī nekad nav tapis. To arī var saprast, jo nocietinājumi XVIII gadsimta beigās pakāpeniski zaudēja nozīmi, bet pēc Napoleona kariem no tiem atteicās visā Eiropā.

Pilsēta

Pilsētas plāna kopiju salīdzinājums. Augšā kopijas no PLK fragments, apakšā Brežgo kopijas fragments.

Salīdzinot pilsētas plānu kopijā no PLK un Brežgo kopijā, redzam, ka abos plānos saglabājas pilsētas dalījums 57 kvartālos un 4 laukumos. Abos plānos pilsētas robežu garums līdzīgs, oriģināla kopijā sākot ar rietumiem, ir 200x420x270 krievu asis, bet Brežgo kopijā aptuveni 205x420x275, taču šī atšķirība var būt pārzīmēšanas kļūda. Krievu ass garums ir 2,1336 metri, tātad, pārrēķinot metros iegūstam aptuvenos izmērus 427x896x576 metrus.

Brežgo plānā ir vērojamas nelielas atšķirības dažu kvartālu ģeometrijā, taču kopumā tas atkārto oriģinālo plānu, taču redzam, ka starp oriģinālo plānu un Brežgo kopijas tapšanu darbs pie plānošanas ir turpinājies un šeit jau parādās kvartālu dalījums pa šķirām – nelielie kvartāli gar centrālo maģistrāli atvēlēti muižniekiem, aiz tiem lieli sīkpilsoņu kvartāli, un pie “žīdu laukuma”, pie Ludzas ceļa, ebreju kvartāli.

Var diskutēt, cik pārdomāts ir šis dalījums pēc tā, ka muižnieku kvartāli austrumu daļā iestiepjas ebreju rajonā un iziet uz “žīdu laukumu”. Plānam ieviešoties, vismaz pēdējiem diviem muižnieku kvartāliem būtu jāmainās vai jāmarģinalizējas. Tāpat Brežgo plānā redzam, ka kopš 1778. gada pilsētā jau uzceltas valsts iestāžu, maģistrāta un piesēdētāju ēkas, pirmās divas ievada centrālā laukuma apbūves ansambli.

Vēl viena Brežgo plāna atšķirība ir tā, ka ir zudusi pilskalna kā fortifikācijas vai stratēģiska objekta loma. Ja sākotnēji plānots labības noliktavas un ieroču arsenālu izvietot pilskalnā, Brežgo plānā redzam, ka arsenālu jau paredzēts novietot centrālajā laukumā. Labības noliktava šajā plānā nav pieminēta, taču var domāt, ka “хлеб” un “провиант” plānos varētu būt lietoti ar līdzīgu nozīmi, tādā gadījumā labības noliktava kopā ar sāls noliktavu arī paredzēta centrālajā laukumā.

Pilsētas plāna kopiju salīdzinājums. Augšā kopijas no PLK fragments, apakšā Rēzeknes mērnieka kopijas fragments.

Salīdzinot Rēzeknes mērnieka kopiju ar sākotnējo plānu, redzam, ka šeit attēlota jau pilsēta noteiktā plāna attīstības un transformēšanās stadijā. Oriģinālā plāna robežu garumi ir 200x420x270 krievu asis, kur pretim Rēzeknes mērnieka plānā robežas ir nedaudz garākas – 225x455x325 krievu asis, t.i., 480x971x576 metri.

Tā kā nosacīts atskaites punkts centrālās ielas iezīmēšanai ir vecā baznīca, pie līdzīgas pilsētas platības precīzāk izzīmējot upes līkumus, Rēzeknes mērniekam ir pilnīgi mainījušās proporcijas. Rēzeknes mērnieka plānā vairs nav vietas četrām kvartālu rindām uz dienvidiem no centrālās ielas, taču parādās ievērojami vairāk vietas uz ziemeļiem. Rēzeknes mērnieka plānā kvartālu apbūvi ierobežo pilsētas reljefs, kurš netiek ņemts vērā oriģinālajā plānā.

Pilsētas robežām vairs nav runa par valni vai sienu apkārt, paliek vien kanāls, kurš, kā pēc plāna apraksta var secināt, jau ir izrakts, taču, tā kā uzliekot plānu uz pilsētas topogrāfiskās kartes mēs neredzam nekādas grāvja pazīmes, varam diezgan droši pieņemt, ka tas nav pastāvējis. Pilsētas robežas austrumos un rietumos diezgan precīzi sakrīt ar Kristobu un Beznosaukuma strautu tecējumu, taču strautu gultnes, šķiet, mainītas tikai 20. gadsimtā. Pilsētas mērnieka plānā pilsdrupas tikai pieminētas, taču pilskalnam, šķiet, tāpat kā Brežgo plānā, nekādas stratēģiskās nozīmes nav.

Pilskalna dienvidu pakājē redzam divas ēkas, bet pie dambja upes kreisajā krastā Rēzeknes stārastam Korfam piederošas dzirnavas ar diviem dzirnakmeņiem. Šīs dzirnavas, šķiet, ir iezīmētas arī oriģinālajā un Brežgo plānos, taču aprakstā nav pieminētas. Pēc inventāriem varam domāt, ka, iespējams, šajā vietā nelielas dzirnavas ar vienu dzirnakmeni ir bijušas jau 159018Škutāns, S. Documenta historiam Livoniae australis illustrantia. Dokumenti, kas atsateic uz Latgolas vēsturi. Acta Latgalica 4. Minhene: P/s Latgaļu izdevnīceiba. 1972, 288. un 1599. gados19Ibid, 330, taču diezgan droši varam lokalizēt iesāktas būvēt, bet nepabeigtas dzirnavas šajā vietā 171220Ibid, 354., bet 1765. gadā šeit darbojas dzirnavas ar diviem dzirnakmeņiem21Историко-юридические материалы актовых книг Могилевской и Витебской губерний. Выпуск 31. Витебск: Губернская Типо-Литография. 1903, 92.

Rēzeknes mērnieka plānā baznīca apzīmēta kā veltīta Jēzus Sirds godam22Jēzus Sirds godam veltīta patreizējā baznīca, iesvētīta 1900. gadā, kaut gan 1761. gada vizitācijā tā apzīmēta kā “Ecclesia parochialis Resitensis sub titulo Nativitatis Beatissimae Viginis Marie23Akta wizytacji generalnej diecezji inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 roku.Toruń: TNT. 1998, 89, tātad veltīta Vissvētākās Jaunavas Marijas piedzimšanas godam24Konsultējoties par šo jautājumu ar LU vēsturnieku un teologu Reini Norkārklu, viņš norādīja, ka “Neizslēdzu iespēju, ka 1) baznīcai bija vairāki tituli vai 2) 1761. gada vizitācijas protokolā ir iezagusies neprecizitāte. Piemēram, pr. Augustīna Lipņicka Livonijas baznīcas vēstures manuskriptā, kas tapis laikā no 1871. līdz 1884. gadam (tā noraksts glabājas B. Brežgo fondā LVVA), Rēzeknes baznīcai minēts Jēzus Sirds tituls. Būtu vērts ieskatīties 19. gs. pirmās puses Rēzeknes draudzes vizitācijas protokolu kopijās, kas glabājas Kultūras mantojuma informācijas centra arhīvā. Kas attiecas uz sirds motīva izmantojumu altāra retablā, tas pats par sevi uz vēl nenorāda uz Jēzus Sirdi vai baznīcas titulu.”.

Bez tam, Rēzeknes mērnieka plānā parādās Vecie kapi, kuri nav iepriekšējos plānos. Kapsēta saglabājusies arī šodien, taču vairs nav lokalizējama plānā norādītā Romas katoļu kapliča veltīta Antakalna Jēzus Svētbildes godam, pēc kā varam spriest, ka kapličas iesvētīšanas laikā šeit darbojušies lietuviešu garīdznieki. Diemžēl mūsu rīcībā nav nekādu datu par kapsētas ierīkošanas un kapličas celšanas un nojaukšanas laiku. Pēc autora rīcībā esošās informācijas, šis plāns pagaidām ir vienīgā liecība, kurā kapliča ir nosaukta vārdā. Kapliča vēl parādās 1836. gada plānos25CVVA 1293. f., 166. Vitebskas gub. apr., 37. l., 1. lp.; LNB RX3-9-1, 312. lp., taču jau 1878. gada plānā kapliča neparādās26CVVA 1289. f., 15. apr., 45. l., 1. lp.. Rēzeknes mērnieka plānā parādās arī ārpus pilsētas atrodošies ebreju kapi, kuri nav pieminēti pārējās kopijās.

Rēzeknes mērnieka plānā centrālais laukums paredzēts līdzīgi iepriekšējiem plāniem, taču, tā kā ir mainījusies kvartālu struktūra, blakus stāvošās valsts iestāžu ēka un koka maģistrāta māja vairs nav atdalītas ar ielu, bet gan atrodas viena kvartāla ietvaros un aiz tām atrodas neapbūvēts sīkpilsoņiem paredzēts kvartāls. Pie valsts iestāžu ēkas sniegts grūti izskaidrojams komentārs “kroņa mūra nams galvenajā laukumā, kurā agrāk atradās kanceleja, taču šobrīd tā nolietojuma dēļ šeit izvietota valsts kases noliktava un policija, bet valsts iestādes izvietotas īrētos dzīvojamos namos un katru gadu maina savu atrašanās vietu”27Каменной казенной домъ наглавной площади вкоемъ прежде помещались присудствѣнные мѣста аныне завѣтхостïю онаго кладовая Казначейство иполицïя априсудствѣнныя места помещены въ обывательскихъ домахъ отнаима ипогодно оные перемѣняются. Šo vietu ir grūti izskaidrot, jo pastāv uzskats, ka nams celts 1780. gadā un, pat ja pieņemam, ka plāns tapis jau XIX gadsimta sākumā, grūti izskaidrot jēdziena “ветхий” lietojumu. Centrālajā laukumā atrodas arī koka ebreju skola un kagals un koka “dzeršanas mājas” jeb krogi, kuri regulāri mainoties.

Rēzeknes mērnieka plānā redzam, ka ir izveidojies otrs laukums, kurā bija paredzēts ierīkot labības un bakalejas tirgu, taču to no pilsētas robežām nodala neliels kvartāls. Šajā laukumā atrodas sena provianta un sāls noliktava, kura pēc Brežgo plāna bija paredzēta centrālajā laukumā. Tekstā ir minēts “Провиантской исоленой могозѣинъ воднои связи“, šajā kontekstā nav saprotams, kas domāts ar vārdiem “водной связи“, jo ostas tuvumā nevar būt, taču iespējams, ka, kā tas bija raksturīgs tā laika rokrakstiem, domāts “в одной связи“, kas varētu attiekties uz nākamo vārdu “ветхои” un paredzēt, ka daļa no ēkas ir veca. Jeb apzīmē to, ka gan proviants, gan sāls glabājas kopīgā noliktavā. Ar proviantu šeit, šķiet, tiek saprasta labība.

Gar centrālo ielu atrodas pasta ekspedīcija. Tā šajā plānā ir iezīmēta atšķirīgā vietā, kā ir paredzēts uzskatīt tās atrašanās vietu, un kur tā iezīmēta 1836. gada plānā28CVVA 1293. f., 166. Vitebskas gub. apr., 37. l., 1. lp.. Pēc tā var pieņemt, ka pasta stacija, pilsētai attīstoties, ir mainījusi savu atrašanās vietu. Tāpat uz centrālās ielas izvietota vecā tiesas piesēdētāju māja, kura, spriežot pēc Brežgo plāna, celta vienā laikā ar valsts iestāžu un maģistrāta namiem, pilsētas domei piederošas koka bodes, koka nabagmāja.

Pie upes, Beznosaukuma strauta kreisajā krastā, atrodas ebreju koka pirts.

Pilsētas daļa, kurā bija paredzēti ebreju rajoni, nav apbūvēta un no šī plāna ir pilnībā nozudis muižnieku un ebreju kvartālu dalījums, redzam tikai sīkpilsoņu un apriņķa iedzīvotāju kvartālus. Pilsētas teritorijā atzīmēta tikai viena vieta, paugurā blakus Vecajiem kapiem, kur saglabājusies vecā apbūve.

Grūti pateikt, kas ir domāts ar kvartālu krāsu dalījumu zaļā un bēšā krāsā.

Secinājumi

Rēzeknes mērnieka kopijas salīdzinājums ar Brežgo plānu un 1985. gada esošo situāciju. Avots: LgKM 16089

Salīdzinot 1778. gada plānu ar esošo situāciju, redzams, ka vienīgi Latgales iela aptuveni atbilst sākotnējam plānam, taču jau Rēzeknes mērnieka plānā redzams, ka atteikšanās no sākotnējā plāna notika relatīvi drīz pēc tā apstiprināšanas. Var diskutēt par to, kādēļ tas varēja notikt, taču var domāt, ka plāns tika izstrādāts “atrauti no realitātes”, t.i., izstrādājot plānu nav ticis ņemts vērā reljefs, plāns izstrādāts balstoties uz ļoti paviršiem mērījumiem, un vēl paviršākiem pieņēmumiem. Pilsētā, kurā pēc 1784. gada ģenerālmērīšanas datiem no 1647 iedzīvotājiem nav neviena muižnieka29LNB RX 3,9,1, 138. lp., bet vairums iedzīvotāju ir ebreji. Plānā paredzēti 14 muižnieku kvartāli ar izmēriem ir 10×30 krievu asis, t.i., 21×64 metri. Salīdzinājumam, tipiskas 103. sērijas piecstāvu mājas izmēri ir 10×50 metri, tātad, šādā kvartālā būtu iespējama tikai māja vai divas un īsti nepaliktu vieta saimniecības ēkām un, piemēram, staļļiem. Muižnieku kvartāli iestiepjas ebreju rajonā. Iespējams, ka tas nav sākotnējais plāns, jo kvartālu dalījumu redzam tikai Brežgo kopijā, un oriģinālā šāds kvartālu izmērs bija attaisnots ar to, ka tajos varēja būt paredzētas sabiedriskās ēkas – veikali, viesnīcas, administrācijas ēkas, u.c. Šķiet, ka pēc tam, kad aizsākās projekta realizācija, tās realizētāji saskārās ar to, ka dabā projekts nemaz nav realizējams.

Kā jau minēts, no sākotnējā plāna tikusi realizēta tikai Latgales iela, bet jau Rēzeknes mērnieka variantā redzam, ka Ludzas iela iet aptuveni tāpat kā šodien. Ielas sākotnējā projektā nebija ņemts vērā reljefs, Rēzeknes mērnieka projektā redzam tās loģisku atrisinājumu, kurš gan pilnībā maina sākotnējo regulāro plāna koncepciju. Līdzīga situācija ir ar Daugavpils ceļu. Nesaprotama iemesla dēļ Daugavpils ceļš šķērso upi, un, turpinoties plānā norādītajā virzienā, ceļš ietu pa upes ieleju, kura pavasaros un rudeņos nereti applūst, kā arī kādā brīdī vēlreiz jāšķērso upe. Arī šeit Rēzeknes mērnieka plānā redzam loģisku atrisinājumu.

1945. gadā, izstrādājot pilsētas ģenerālplānu, arhitekts Nikolajs Voronovs norāda uz to, ka “Vecpilsēta 1945. gadā joprojām sastāv no šauru, līku ieliņu un strupceļu tīkla ar haotiski saceltām nelielām, uz šo brīdi praktiski pilnībā iznīcinātām mājiņām”30Rēzeknes pilsētas ģenerālprojekta paskaidrojošā daļa (LKM 14525), 9. lp.. XX gadsimtā Vecpilsētas ielas tiek taisnotas, tiek likvidētas šķērsieliņas un ielu tīkls iegūst relatīvi mūsdienīgu izskatu.

Rēzeknes ielu tīkls ar zaļajām zonām un ūdeņiem 2020. gadā.

Katrīnas II plānam jāpateicas par Vecpilsētas galveno ielu un tirgus laukumu, un, lai arī 1778. gada plāns neiedzīvināja regulāro plānojumu Rēzeknes pilsētā, tas lika pamatu sistēmai. Kad pusgadsimtu pēc Katrīnas II plāna – 1836. gadā – tiks radīts Augšpilsētas plāns, tam pamatā tiks likts tas pats regulārais dalījums. Un jaunajā pilsētas daļā regulārais plānojums jau tiks realizēts diezgan lielā mērā.

Ja Jums patīk tas, ko mēs darām, aicinām kļūt par mūsu Patronu.


Publicēts

kategorijā

, ,

Autors: